دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حقوق کار

مولف: محسن ملک افضلی اردکانی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

زبان قرآن

مولف: ابوالفضل خوش منش

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

750٬000 ریال
675٬000 ریال

عقود معین

مولف: سید احمدهاشمی علی آبادی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

585٬000 ریال
526٬500 ریال

منطق حقوق

مولف: محمد رسول آهنگران

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

900٬000 ریال
810٬000 ریال

زن در قرآن

مولف: حسین بستان

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

فرهنگ دینی

مولف: مجید كافی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

80٬000 ریال
72٬000 ریال

درباره حقوق

مولف: نور علی نوری

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

440٬000 ریال
396٬000 ریال

مفردات قرآن

مولف: سیدمحمود طیب حسینی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬350٬000 ریال
1٬215٬000 ریال

تاریخ تشیع/1

مولف: جمعی از مولفان

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬150٬000 ریال
1٬035٬000 ریال

تاریخ تشیع/2

مولف: جمعی از مولفان

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬365٬000 ریال
1٬228٬500 ریال

حقوق اساسی 2

مولف: محسن ملک افضلی اردکانی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

درباره سیاست

مولف: نور علی نوری

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

175٬000 ریال
157٬500 ریال

دولت عباسیان

مولف: محمد سهیل طقوش

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬580٬000 ریال
1٬422٬000 ریال

سادات در هند

مولف: سیاوش یاری

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬540٬000 ریال
1٬386٬000 ریال

اقتصاد و دفاع

مولف: حسین دری نوگورانی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬080٬000 ریال
972٬000 ریال

زبده التواریخ

مولف: کمال بن جلال منجم یزدی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

فقه الاداره/2

مولف: سید صمصام الدین قوامی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

350٬000 ریال
315٬000 ریال

فلسفه علم فقه

مولف: سعید ضیایی فر

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال

مدیریت اسلامی

مولف: حسن عابدی جعفری

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

125٬000 ریال
112٬500 ریال

معنا شناسی 1

مولف: علیرضا قائمی نیا

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

960٬000 ریال
864٬000 ریال

حقوق اساسی ج3

مولف: حسین جوان آراسته

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

حكمت اشراق / 1

مولف: سید یدالله یزدان پناه

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

حكمت اشراق / 2

مولف: سید یدالله یزدان پناه

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

روش تفسیر قرآن

مولف: محمود رجبی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬440٬000 ریال
1٬296٬000 ریال