دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای مطالعات تاریخ معاصر ایران

سپاه دانش

مولف: مجید صادقی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

600٬000 ریال
540٬000 ریال

عالم خبیر

مولف: محمد حسن رجبی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

450٬000 ریال
405٬000 ریال

آمریکای کوچک

مولف: رضا زارع فاروقی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران


190٬000 ریال

تاریخ دشت مغان

مولف: میر نبی عزیززاده

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

عدلیه رضا شاهی

مولف: جواد عربانی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

600٬000 ریال
540٬000 ریال

پرآوازه ناشناخته

مولف: رضا زارع فاروقی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

600٬000 ریال
540٬000 ریال

رویای طهران قدیم

مولف: حمید گروگان

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

تاثیر آلمان گرایی

مولف: رضا حجت

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

600٬000 ریال
540٬000 ریال

حکم نافذ آقا نجفی

مولف: موسی نجفی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

600٬000 ریال
540٬000 ریال

حزب توده در سبزوار

مولف: حسن شمس آبادی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

330٬000 ریال
297٬000 ریال

طلوعی در غروب غروب

مولف: علی عابدی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران


550٬000 ریال

فراز و فرود مشروطه

مولف: سید مصطفی نقوی مقدم

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

خاطرات جهانگیر تفضلی

مولف: یعقوب توكلی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

700٬000 ریال
630٬000 ریال

زندگی سیاسی حسین مکی

مولف: امیر مکی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران


500٬000 ریال

آخرین شاه آخرین دربار

مولف: موسی فقیه حقانی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

ایران درفرایند انقلاب

مولف: سید مصطفی نقوی مقدم

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

دشتی و روزنامه شفق سرخ

مولف: محمدرضا تبریزی شیرزای

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

اندیشه تحریم و خودباوری

مولف: موسی نجفی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

450٬000 ریال
405٬000 ریال

برگ سبز ی از گلشن معارف

مولف: آیت الله حسن ممدوحی کرمانشاهی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

550٬000 ریال
495٬000 ریال

درکشاکش مشروطه و استبداد

مولف: علی احمدی خواه

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

900٬000 ریال
810٬000 ریال

خط را ه آهن سراسری درایران

مولف: مریم السادات حسینی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

600٬000 ریال
540٬000 ریال

خوزستان و لرستان درعصر ناصری

مولف: منوچهر احتشامی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران

650٬000 ریال
585٬000 ریال

لواء الحمد در شرح سوره الحمد

مولف: آیت الله حسن ممدوحی کرمانشاهی

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران


360٬000 ریال

پیوند فرهنگ سیاست و اقتصاد-ج1

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر: مطالعات تاریخ معاصر ایران


250٬000 ریال