دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای نشر نی

ترغیب

مولف: جین آستین

ناشر: نشر نی

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

تاریخ هنر

مولف: ارنست گامبریچ

ناشر: نشر نی

8٬600٬000 ریال
7٬740٬000 ریال

فلسفه چیست

مولف: ژیل دلوز

ناشر: نشر نی

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

ماایرانیان

مولف: مقصود فراستخواه

ناشر: نشر نی

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

عقل و احساس

مولف: جین آستین

ناشر: نشر نی

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

مفهوم قانون

مولف: هربرت هارت

ناشر: نشر نی

3٬600٬000 ریال
3٬240٬000 ریال

استالین مخوف

مولف: مارتین ایمس

ناشر: نشر نی

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

اما

مولف: جین آستین

ناشر: نشر نی

2٬600٬000 ریال
2٬340٬000 ریال

محاسبه رضایت

مولف: جیمز بیوکنن

ناشر: نشر نی

480٬000 ریال
432٬000 ریال

نیچه و فلسفه

مولف: ژیل دلوز

ناشر: نشر نی

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

ژیژک و الهیات

مولف: آدام کوتسکو

ناشر: نشر نی

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

هستی متن مقدس

مولف: محمد محمدی

ناشر: نشر نی

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

حق و مصلحت ج 1

مولف: محمد راسخ

ناشر: نشر نی

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

وضعیت استثنایی

مولف: جورجو آگامبن

ناشر: نشر نی

780٬000 ریال
702٬000 ریال

اگنس گری

مولف: ان برونته

ناشر: نشر نی

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

بلندی های باد گیر

مولف: امیلی برونته

ناشر: نشر نی

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

جین ایر (نشر مرکز)

مولف: شارلوت برونته

ناشر: نشر نی

3٬600٬000 ریال
3٬240٬000 ریال

تاریخ فلسفه سیاسی ج 3

مولف: جورج كلو سكو

ناشر: نشر نی

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

در فاصله دو نقطه ... !

مولف: ایران درودی

ناشر: نشر نی

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

دوستی با گراز (مجموعه داستان)

مولف: نگار داودی

ناشر: نشر نی

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مبانی عصب شناختی فرهنگ سازمانی

مولف: سید مهدی الوانی

ناشر: نشر نی

780٬000 ریال
702٬000 ریال

تاریخ فلسفه سیاسی قرون وسطا ج 2

مولف: جورج كلو سكو

ناشر: نشر نی

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

حقوق بشر ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان

مولف: محمد محمدی

ناشر: نشر نی

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هرمنیوتیک

مولف: هیوبرت دریفوس

ناشر: نشر نی


1٬000٬000 ریال